NESAD TOKALIĆ (SDA) NAJMLAĐI VIJEĆNIK U OPĆINSKOM VIJEĆU ORAŠJE!

Vijesti
ODRŽANA 11. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA ORAŠJE
Redovita 11. sjednica Općinskog vijeća Orašje bila je u znaku usvajanja Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Orašje za 2021.godinu koji je smanjen sa 8.135.000,00 na 7.366.300,00 maraka.
Prije usvajanja Izvoda iz Zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća, vijećničkih pitanja i inicijativa, novi vijećnik iz SDA Nesad Tokalić, dao je svečanu prisegu o preuzimanju prava i dužnosti, nakon što je Miralem Puran ranije na to mjesto podnio ostavku.
Može biti slika sljedećeg: Jedna osoba i tekst
Nakon rasprave vijećnici su usvojili Integriranu Strategiju lokalnog razvoja općine Orašje 2021.-2027. Godina koja predstavlja multisektorski strateški dokument kojim se definiraju javne politike i integralno usmjerava razvoj općine Orašje. Vizija razvoja općine Orašje ostvarit će se kroz tri strateška cilja, razrađena u 8 prioriteta i 22 mjere. Sadržajni dijelovi dokumenta su i indikativni Proračun i financijski okvir za realizaciju Strategije, kao i indikatori za mjerenje stupnja njenog ostvarenja
U sektoru ekonomskog razvoja, fokus i okosnica razvoja biti će na jačanju poduzetničke infrastrukture i konkurentnosti gospodarskih subjekata, ali i jačanju kapaciteta poljoprivrede kao jedne od okosnica gospodarskog razvoja općine Orašje. Strategija se u ekonomskom razvoju fokusira i na razvoj turističke ponude i turističkih kapaciteta u funkciji razvoja gospodarstva, dok će poseban aspekt biti i na jačanju kapaciteta lokalne samouprave i planske osnove koja treba odgovoriti izazovima budućeg razvoja.
U sektoru društvenog razvoja, Strategija se fokusira na društveni razvoj koji nastoji graditi društvo jednakih mogućnosti, jača društvenu koheziju i solidarnost, osigurava bolju socijalnu uključenost, brigu i zaštitu svih stanovnika. Kroz aktivnosti na unapređenju oblasti obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite, sporta, kulture i sigurnosti, doprinijet će se razvijenom, inkluzivnom i prosperitetnom društvenom sektoru sa jednakim pravima za sve građane.
Strategija se također koncentrira na unapređenje zaštite okoliša i planskog korištenja prirodnih resursa i prostora, modernizacije prometne i komunalne infrastrukture, što je u konačnici u funkciji osiguranja izbalansiranog sa infrastrukturnim razvojem.
Odlukom o planu parcelacije neke katastarske čestice su spojene, a neke razdvojene u svrhu privođenja trajnoj namjeri. Kroz pet rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na zemljištima u Matićima koje je Općinsko vijeće usvojilo, korisnici će kupovinom predmetnih zemljišta moći legalizirati izgrađene objekte.
Obzirom da jednom članu Općinskog izbornog povjerenstva ističe sedmogodišnji mandat, Vijeće je Odlukom o raspisivanju Javnog natječaja odlučilo raspisati natječaj, a u Povjerenstvo za provedbu natječaja imenovalo: Gabrijelu Martinović Dominković, Iliju Baotića i Andrijanu Dujmenović.
Dosadašnji članovi Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pčelica razriješeni su zbog isteka mandata, a za nove imenovani: Katica Baotić, Ivan Filipović, Dijana Krištić, Kristina Živković i Vesna Vincetić.
Za nove članove Upravnog vijeća Doma zdravlja Orašje imenovani su Mara Dabić i Lejla Džafić, a za mjesto ispred reda osnivača, od Povjerenstva za provedbu natječaja tražena je dorada prijedloga.
Izborom dopredsjednika Općinskog vijeća Alena Aljukića, završena je 11 sjednica Općinskog vijeća Orašje.
(radioorasje.com)